Przedszkole Nr 243 w Warszawie
Strona głowna  /  Aktualności  /  Sprawozdanie
Sprawozdanie
data dodania: 2013-11-11 07:53:34
SPRAWOZDANIE Z  NADZORU PEDAGOGICZNEGO
na rok szkolny 2012/13 w Przedszkolu Nr 243. SEMESTR I
 
1.Podstawa prawna:
1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 . o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004r, nr 256 poz.2572).
2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 
2.Źródła informacji do dla nadzoru pedagogicznego:
1.     Plan funkcjonowania i rozwoju placówki.
2.     Koncepcja pracy przedszkola
3.     Wnioski z dotychczasowego nadzoru pedagogicznego
4.     Analiza potrzeb.
5.     Standardy zawarte w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru.
6.     Priorytety MEN, KO.
Konkretne działania które udało się zrealizować
1.      Utrzymano a nawet zwiększono ilość i jakość warsztatów dla rodziców z dziećmi
2.      Zwiększono ilość działań związanych z wykorzystaniem możliwości środowiskowych oraz możliwości rodziców. np. współpraca z biblioteką, prezentacja dzieciom swojego zawodu, urzędem Dzielnicy, domem seniora, parafią, Nadleśnictwem Drewnica itp.
3.      Odbyły się Rodzinne  Konkursy plastyczne dla poszczególnych grup i ogólnoprzedszkolne
4.       Odbyły się spotkania integrujące rodziców i dzieci - jesienne
5.      Odbyła się wewnętrzna rada szkoleniowa : Diagnoza Dojrzałości Szkolnej oraz WDN „Techniki plastyczne”
6.      Wykonano podjazdy dla wózków wzdłuż wejść do przedszkola, naprawiono terakotę z tyłu budynku
7.      Zakupiono kosę spalinową dla przedszkola i odśnieżarkę
8.      Zakupiono meble do gr IV i szafki do szatni
9.      Nastąpiła zmiana elementów wystroju dolnego holu przedszkola 
10. Włączenie się w Ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”
11. Utworzenie stanowiska komputerowego dla nauczycieli i logopedy
Założone   działania zostały w większości wykonane w semestrze I
 
 
 
Przedmiot i harmonogram nadzoru pedagogicznego.
1.   Ewaluacja wewnętrzna
 
Zadania planu nadzoru
 
Zakres wykonania nadzoru
Przedmioty ewaluacji 
        I.             
Ewaluacja z zakresu Procesy zachodzące w przedszkolu 
 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Ewaluacja z zakresu Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Odpowiedzialni
Przewodniczący: Edyta Olędzka  członkowie : Agata Gielo , Beata Czesnowska, Barbara Niewiadomska
Dyrektor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący : Joanna Miller
członkowie : Magdalena Rybicka –Pawlik ,Joanna Stokwiszewska, Małgorzata Maj – Zakrzewska,
 od stycznia Grażyna Dobrzyńska
Wyniki monitorowania zadań , w tym harmonogramu ewaluacji
1.       Powołano zespół zadaniowy.
2.      Opracowano plany i projekt ewaluacji
3.      Opracowano i zatwierdzono  narzędzia ewaluacji zgodnie z harmonogramem
4.      Przeprowadzono badania
5.      Opracowano  wyniki  badań 
6.      Opracowano Raport i przedstawiono wyniki badań Radzie Pedagogicznej
7.      W lutym nastąpi przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom badań poprzez stronę internetową oraz Radę Rodziców
Wnioski :
1.      Przebieg procesu edukacyjnego jest dokumentowany: zapisami w dziennikach zajęć, kartach obserwacji, diagnozach, dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej
2.      Proces edukacyjny jest planowany: plany miesięczne, plany działań
3.      Realizacja planów jest analizowana
4.      Z analizy dokonuje się wniosków które stanowią zalecenia do dalszej pracy
5.      Podejmowane są działania wspomagające rozwój dzieci
6.      Nauczycielki rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci-opracowują plany działań
7.      Podejmowana jest współpraca z logopedą i psychologiem
8.      Podejmowane działania mają charakter celowy i zorganizowany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyniki monitorowania zadań , w tym harmonogramu ewaluacji
1.      Powołano zespół zadaniowy.
2.      Opracowano plan i projekt ewaluacji
3.      Opracowano i zatwierdzono narzędzia ewaluacji.
4.      Przeprowadzane są badania
5.      Po zebraniu i opracowaniu wyników badań nastąpi opracowanie raportu w maju/czerwcu i przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom badań.
2.   Diagnoza gotowości szkolnej i obserwacja pedagogiczna
 
Zadania planu nadzoru
 
Zakres wykonania nadzoru
Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej
Diagnoza
 
 
 
 
 
Analiza diagnozy w gr. III
„Kubusie”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza diagnozy w gr. IV
„ Krasnale”
 
 
 
                                       
 
 
 
Obserwacje
 
 
Grupa I „Kotki ”
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa II „Jeżyki ”
 
 
 
 
 
 
 
Grupa III „Kubusie”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa IV„ Krasnale”
 
 
Powołano zespoły które zajmują się diagnozą gotowości szkolnej: w gr III w skład zespołu wchodzi Barbara Niewiadomska , Magdalena Pawlik – Rybicka , p.o. Dyrektor Irmina Jachimowicz, w gr. IV : Edyta Olędzka , Małgorzata Maj- Zakrzewska . Pani Grażyna Dobrzyńska zastąpiła w zespole nauczyciela P. Małgorzatę Maj – Zakrzewską , który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Zespoły wspólnie opracowały preliminarz pracy zatwierdzony do realizacji. Zespoły spotkały się na indywidualnie z rodzicami  Przedstawiono wnioski z wykonania diagnozy.
 
 
Objęto nią dwadzieścioro dzieci
Rozwój fizyczny większość pięciolatków ma rozwój prawidłowy , troje poniżej normy
Rozwój umysłowy, troje powyżej normy, ośmioro w normie, ośmioro w dolnej granicy normy poniżej normy rozwojowej dwoje zostały objęte praca wyrównawczą
Rozwój społeczny bardzo wysokie wyniki dzieci pięcioletnich górna granica normy dwanaścioro dzieci i sześcioro w wymaga pracy nad kontaktami prospołecznymi
Troje dzieci objęto pracą indywidualną
Wnioski:
1.Więcej ćwiczeń graficznych usprawniających pracę ręki
2.Dalsza intensywna praca nad umiejętnością dzielenia wyrazów na sylaby oraz analiza i syntezą prostych zdań
3.Więcej zadań pamięciowych
4.Wzmacnianie więzi społecznych u niektórych dzieci
5.Kontrola reakcji na polecenia
6.Spotkania indywidualne z rodzicami
 
 
Diagnozą objęto osiemnaścioro dzieci , jedno dziecko ze względu na frekwencje nie ukończyło diagnozy.
Trzynaścioro dzieci uzyskało pomiędzy 110-100 punktów
Troje dzieci uzyskało od 90-100 punktów
Jedno dziecko uzyskało pomiędzy 80-90 punktów
I jedno pomiędzy 70-80 punktów
Z dziećmi , które uzyskały najmniejsza ilość punktów ale mieszczą się w normie podjęto współprace z rodzicami
Wnioski :
1.      Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej głównie głoskowej
2.      Usprawnianie motoryki małej- rysowanie w liniaturze
3.      Utrwalanie stron lewa-prawa, na lewo, na prawo
4.      Wzbogacanie i uczenie prospołecznych postaw i zachowań
5.      Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie sztućców
6.      Korzystanie z różnorodnych materiałów plastycznych
7.       
W semestrze I dokonano obserwacji dzieci trzyletnich i czteroletnich w poszczególnych grupach . Obserwacje zapisano na zatwierdzonych arkuszach obserwacji.
Obserwacji dokonano w grupie dzieci trzyletnich liczącej 27 dzieci. Szczególna uwagę zwrócono na samodzielność dzieci . Pracowano też nad zachowaniami prospołecznymi oraz rozwój umysłowy . Kilkoro dzieci ma problemy z skupieniem uwagi w czasie zajęć. Dzieci chętnie uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych i muzyczno – ruchowych. Troje dzieci ma problemy z mową są one pod opieką logopedy
Wnioski :
1.Wdrażanie do samodzielnego ubierania się i zmiany obuwia
2. Dalsza praca nad prawidłowym trzymaniem kredki
3. Dalsze utrwalanie podstawowych kolorów, praca nad prawidłowym kolorowaniem prostych ilustracji, posługiwanie się paletą barw
4.Rozwijanie sprawności manualnych palców i dłoni poprzez lepienie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, ćwiczenia paluszkowe itp.
5.Praca nad skupieniem uwagi w czasie zajęć i na wykonywanej czynności
6.Zapobieganie przejawom zachowań agresywnych wśród dzieci
 
Przebadano 25 dzieci czteroletnich. Troje dzieci miał bardzo niską frekwencję Rozwój fizyczny dzieci jest na poziomie wysokim . Niewielkie problemy w rozwoju umysłowym w koncentracja uwagi. Kilkoro ma problemy w kontaktach prospołecznych.
Wnioski :
1.Zwiększenie ilości zabaw utrwalających określenia położenia przedmiotów w przestrzeni
2. Ćwiczenia z zakresu koncentracji uwagi
3.utrwalać nazwę miejscowości i kraju w którym mieszkają
4. Pracować nad rysowaniem po śladzie
5. Praca nad przestrzeganiem umów przyjętych w grupie oraz wykonywaniem poleceń nauczyciela
 
Dzieci czteroletnie uczęszczające do grupy pięciolatków w tej grupie jest ich sześcioro.
Rozwój fizyczny pięcioro dzieci rozwój wysoki a dwoje ma rozwój przeciętny
Rozwój umysłowy na poziomie wysokim czworo dzieci dwoje na poziomie wysokim
Rozwój społeczno-emocjonalny jest na poziomie przeciętnym. Wśród tych dzieci jest dwoje z niską frekwencją
Wnioski:
1.uczenie rozpoznawania i nazywania swoich uczuć i emocji
2.Radzenie sobie z niepowodzeniami
3.Organizowanie więcej zabaw z elementem współzawodnictwa
4.Zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy
5.Dostrzeganie mocnych stron dzieci: wyróżnianie, chwalenie, powierzanie obowiązków6. Praca nad zdyscyplinowaniem grupy.
 
Obserwacja czterolatków w grupie pięciolatków. Objętych zostało siedmioro dzieci.
Pośród dzieci wysokim rozwojem obserwowanych cech wykazało się troje dzieci a pozostałe czworo przeciętnym.
Wnioski:
1.wszelkie działania wymagające koordynacji ruchowo – wzrokowej i ćwiczące motorykę małą: wycinanie, rysowanie, kolorowanie, rysowanie pośladzie, lepienie z różnych mas plastycznych
2.Określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych przedmiotów
3.Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
Zapamiętywanie adresu zamieszkania , nazwy kraju, symboli narodowych
4. Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie sztućców
 
Z analizy dokumentacji (arkusze obserwacji i diagnozy przedszkolnej, plany działań wspierających, arkusze badania stopnia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wykonania zalecanych warunków i sposobów jej realizacji)wynika , że diagnoza rozwoju dziecka prowadzona i dokumentowana jest zgodnie z zaleceniami dyrektora i przepisami prawa.
 
 
 
 
3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 
Zadania planu nadzoru
 
Zakres wykonania nadzoru
Prowadzenie pomocy psychologiczno pedagogicznej
 
Pomoc psychologiczno -pedagogiczna
W wyniku dokonywanych obserwacji i wynikającej z nich diagnozy przedszkolnej, dla dzieci wymagających wsparcia zostały  powołane zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej . Ustalono preliminarz spotkań zespołów. Dla dzieci objętych pomocą opracowano plan działań wspierających – wyrównawczych. Dzieciom założono indywidualne teczki pracy iw których są też KIPU i protokoły ze spotkań zespołów a także karty pracy i wpisy pracy indywidualnej. Na spotkanie zespołu zostali zaproszeni rodzice , którzy zostali zapoznani z planami wsparcia oraz planami pracy z dzieckiem . Rodziców zachęcono do pracy z dzieckiem w domu jak i konsultacji ze specjalistami. Teczki są kontrolowane i systematycznie uzupełniane. Zgromadzona dokumentacja oraz analiza pracy nauczyciela logopedy świadczą o zgodnej z prawem realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu:
Do działań wspierających rodziców należały:
1.      Uzgadnianie rodzaju, kierunku i zakresu działań wspólnie realizowanych w domu i przedszkolu
2.      Systematyczne informowanie rodziców o trudnościach i postępach dziecka
3.      Wskazanie rodzicom domowych sposobów wspierania rozwoju dziecka oraz przekazywanie materiałów do pracy w celu ujednolicenia oddziaływań
4.      Stawianie rodzicom jasnych i realnych wymagań dotyczących pracy z dzieckiem i współpracy z przedszkolem
5.      Proponowanie konsultacji w poradni PPP
6.      Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
7.      Zamieszczanie ciekawych artykułów na stronie internetowej przedszkola
 
Prawidłowość prowadzenia pedagogicznej dokumentacji przedszkolnej:
Prowadzenie jej jest prawidłowe , systematyczne, rzetelne i zgodne z ustaleniami .
 
 
 
 
 
 
4.KONTROLA WYBRANYCH DZIAŁAŃ I OBSZARÓW PRACY NAUCZYCIELEK ORAZ SZKOLENIA i DOKUMENTACJA
Imię i nazwisko nauczycielki
Tematyka
Kontrolowane działania
Wnioski pokontrolne
Agata Gielo Szkolenia :
Diagnoza Gotowości szkolnej
Rada Szkoleniowa
Techniki plastyczne
Realizacja podstawy programowej, samoobsługi oraz bezpieczeństwa
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola realizacji podstawy programowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTROLA DOKUMENTACJI –DZIENNIK ZAJĘĆ
 
 
 
 
 
 
 
PLANY MIESIĘCZNE – POZIOM REALIZACJI
OBSERWACJE
ANALIZA WYTWORÓW DZIECI
ANALIZA BADAN WYNKÓW
DZIENNIKI ZAJĘĆ
- Zwrócenie uwagi na zapisywanie działań dotyczących bezpieczeństwa.
- zapis odzwierciedla
działania adaptacyjne i samoobsługowe
 
 
 
 
- Korelacja programu z podstawa programową
- plany uwzględniają podstawę program


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3